ORGANİZE TARIM ve HAYVANCILIK
GAP Bölgesinde Örnek Bir Çiftlik "Koç-Ata Çiftliği"

Erdoğan KUTLU - Mak. Müh.

22 Ağustos 2002 - Dünya Gazetesi

Şanlıurfa'ya 30 km mesafede Mardin yolu üzerinde 450 dönüm arazi üzerine kurulan "Koç-Ata Çiftliği", süt ve süt ürünleri ile et hayvanları üretiminde uyguladığı teknolojilerle incelenmesi gereken önemli bir çiftlik prototipidir.

Tesiste; yem bitkileri ekolojik tarım yöntemleri uygulanarak elde edilmektedir. Yem bitkilerinin (mısır, arpa, yonca, vb. gibi) sulaması, damlama sulama ile gübresi de verilerek ve üst sulaması yağmurlama sulaması şeklinde yapılıyor. Elde edilen ürünler, slaj yapılarak muhafaza ediliyor.

Süt üretimi ve süt ürünleri son derece hijyen şartlar sağlanarak ve korunarak üretiliyor.

Günde üç defa sağıma gelen inekler, önce duş alıyor, kurulanıyor ve bileklerindeki "micro-chip"lerden optik okuyucu ineği tanıyor ve döner karusellerde sağım başlıyor. Ne kadar süt verdiği bilgisayar ile kayda geçiyor. Günlük olarak her ineğin verdiği süt miktarı devamlı kontrol ediliyor (Günde her inek 50 litre civarında süt veriyor). Eksik süt veren veya vücudunda alerjik bir durum tespit edilen veya bileklerindeki padometrelerde iki sağım arasında attıkları adım sayısı ortalamanın üzerinde olan inek derhal veteriner kontrolüne alınıyor ve verdiği sütün tahlilinden idrarının tahliline kadar birçok tahlil yapılıyor. Herhangi bir bulguya rastlandığında tıbbi olarak gereği yapılıyor. Et için üretilen hayvanlar için de benzer titizlik uygulanıyor.

Özetle; tesis aslında bir "genetic technopark" yani birim hayvandan en yüksek verimin alınabilmesi için en son teknolojinin uygulandığı bir tesistir.

GAP nasıl bir dünya harikası ise, "Koç-Ata Çiftliği" de uyguladığı teknolojileri ile, mimarisi ile, çalışanları ile, karantinası ile, laboratuvarı ile ve yönetimi ile ülkemizi için örnek alınacak harika bir projedir ve hazır bir prototiptir.

Hollanda; yıllık 10 milyar kg süt üretimi ile dünyanın en büyük süt ürünleri üreticilerinden biridir. Ekilebilir alanı bizim Tire Ovası kadar olan Hollanda 41.864 kilometrekare yüzölçümüne, 204.5 milyar USD ihracata ve 23.000 USD'nin üzerinde fert başına milli gelire sahiptir. Gıda endüstrisi Unilever yıllık 43 milyar USD'nin üzerinde yıllık ciroya sahiptir.

Artan nüfusumuz ile hayvansal ürün tüketimimiz devamlı artmaktadır. Ülkemiz et ithaline başlamıştır.

Hem iç tüketimimizin karşılanması, hem ihraç imkânlarının yaratılması, hem de istihdam imkânlarının sağlanması amacıyla, her ovamıza benzer tesislerin kurulması uygun mütalaa edilmektedir.

Tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesi için; 6 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de kanunu, 19 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de uygulama yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe giren teknoloji geliştirme bölgeleri benzeri bir kanun ve uygulama yönetmeliği hazırlanabilir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'mızın koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılacağı müşterek bir çalışma ile tarım ve hayvancılık geliştirme bölgeleri kanun ve uygulama yönetmelikleri hazırlanabilir.

İlk uygulama Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait devlet üretme çiftliklerinde başlatılabilir.

Şu an ABD, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Yeni Zelanda gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde organik tarım ürünleri üretimi ile hayvancılık ürünleri üretimi son derece önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bakımdan ülkemiz de Hollanda gibi süt ürünleri ihracatçısı, Yeni Zelanda gibi et ürünleri ve yün ihracatçısı, ABD gibi endüstri bitkileri ihracatçısı olabilir.

Süt ürünleri ve et ürünleri ile ilgili modern üretim çiftlikleri projeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan, gerekli finans da Ziraat Bankası'nın "Lead-Manager"liğinde oluşturulacak "uluslararası konsorsiyum"lardan düşük faizli ve uzun vadeli olarak temin edilebilir.

 
ORGANİZE TARIM ve HAYVANCILIK

Erdoğan KUTLU - Mak. Müh.

22 Mayıs 2006 - Dünya Gazetesi

Tarımda ve hayvancılıkta verimin yükseltilmesi ile ilgili bilimsel çaklışmalar gelişmiş ülkelerde hızla de­vam ediyor ve teknoloji sürekli gelişiyor. Tarımda uzay çağını yakalayan ABD'li çiftçiler daha bir ya da iki nesil öncesine kadar buğday ekimi için en uygun zama­nı kestirmek için takvime ve ayın duru­muna bakarken, şimdi buğday ekeceği zamanı uydudan gönderilen kızılötesi resimlere ve dizüstü bilgisayarına baka­rak belirtiyor.

ABD'li çiftçiler uydu fotoğraflarından buğday ürününün gelişmesini izliyor ve verileri bilgisayar programına yüklüyor. Bilgisayar programında herhangi bir tarım ürününün tarih içindeki verimleri, toprağın verimliliği ile tarım için gerekli bütün verileri yüklenip analizi yapıyor. ABD'li buğday eken çiftçinin traktöründeki GPS (Global Position System) alıcı­sı, diğer uydulardan aldığı veri ve bilgi­lerle arazide ekim yapılacak yeri tam ola­rak belirliyor.

Böylece nadas tarihe karışıyor. Arazi­nin tümünün kullanılması ve yüksek verimle ürün artışı sağlanıyor. Tohum üre­tim teknolojisindeki gelişmeler hızla devam ediyor.

Hayvancılıkta da verimin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor.

Tesislerde yem bitkileri organik tarım yöntemleri uygulanarak elde edilmektedir.

Tesisler son derece hijyenik Hayvanların bileklerindeki "micro-chip"ler ve optik okuyucular ile her an kontrol edilmekte ve her gün verdikleri sütün tahlilinden idrar tahliline kadar yapılmakta­dır. Herhangi bir bulguya rastlandığında derhal tıbbi müdahale yapılıyor.

Ayrıca gelişmiş ülkelerde birim arazi­den ve birim hayvandan en yüksek verimin alınması ile ilgili ulusal ve uluslara­rası yarışmalar festivaller ve fuarlar düzenlenmektedir.

Ülkemizin geleceği açısından tarım ve hayvancılıkta sağlayacağımız yüksek verim, artan nüfusumuz, ve hızİa devam eden toprak erozyonu nedeni ile son de­rece önemlidir.

Sağlanacak çeşitli teşvikler ile arazile­rin birleştirilmesi ve hayvanların bir ara­ya getirilerek müşterek büyük işletmele­rin ve organize tarım bölgelerinin kurulması sağlanabilir.

Örnek olarak:2000 dönümlük 2000 büyük başlık

Küçük Organize Tarım Bölgeleri

5000 dönümlük 5000 büyük başlık

Orta Organize Tarım Bölgeleri

10.000 dönümlük 10.000 büyük başlık

Büyük Organize Tarım Bölgeleri

50.000 dönümlük 50.000 büyük başlık

Makro Organize Tarım Bölgeleri

 

gibi olabiliyor.

Böylece daha fazla üretim, daha düşük maliyetle gerçekleştirilebilir ve ülkemiz genelinde önemli ürün artışları sağlana­bilir. Bu amaçla Tarım ve Köy işleri Bakan­lığımızın koordinatörlüğünde, üniversi­telerimizin bilim ve teknoloji desteğinde ve Ziraat-Bankası'nın düşük faizli-uzun vadeli finans desteğinde arazilerin birleşmeleri, hayvanların bir araya getirilmesi ve bu arazilerin üzerine modern entegre üretim tesisleri ile modern yerleşim mer­kezlerinin bulunacağı organize tarım bölgelerinin olması sağlanabilir. Organize tarım Bölgelerinde kapari kanola, soya türü katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, organik tarım, ya­pılması seracılık yapılması ve hayvanla­ra genetiği değiştirilmiş yem yerine organik tarım usullerine uygun üretilecek yem bitkilerinin verilmesi de düşünül­melidir.

(Kapari; toprak erozyonunu önleyen bitki, olmakla beraber, meyvesi çok kıy- metlidir. Kanola ise yağı ile "bio-dizel üretimin­de katkı maddesi olarak tercih edilmektedir.)

Entegre üretim tesislerinde; tarım ürünleri ham olarak girmeli, son ürün olarak çıkmalıdır. (Pamuk-konfeksiyon olarak, pançar-şeker'olarak, buğday-un ve makarna olarak vb gibi.

Hayvancılık ürünlerinde entegre üretim tesislerinde süt Ve süt mamulleri, et ve et mamulleri, deri ve deri mamulleri, yün ve yünlü' mamuller olarak çıkmalı­dır. Süt ürünleri üretimlerinin geliştiril­mesi amacıyla da balıkçılarımızm nbalık çiftlikleri kurmaları yönünde teşvik edilmesi ve bilgi-teknoloji-finans olarak desteklenmesi uygun olacaktır.

Aynca köylerimizde üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi amacıyla, kooperatifleşmelerinin sağlanması ve civar köyler ile beraber en yakın karayolu üzerine (özellikle kavşak noktalarına) kervansa­ray türü pazar yerleri kurulması teşvik edilmelidir.

Üretim, pazarlama ve turizm amaçlı "ihtisas köyleri" şeklinde projelendiril­mesi uygun olacak bu tür pazar yerlerin­de köylerde üretilen yöresel ürünlerin, el sanatlarının ve mutfak ürünlerinin bir turizm anlayışı ile pazarlanabilmesi sağ­lanmalıdır. Böylece köylerimizin üretime yönlendirilmesi ve istihdam yaratması sağlanmış olacaktır.

Diğer taraftan nüfusumuzun önemli bir kısmını oluşturan ve grossmarketler karşısında zor duruma düşen esnaf ve sanatkârlanınızın il, ilçe ve beldelerde kooperatifleşmeleri teşvik edilerek kapalı çarşı türü organize ticari bölgeleri şeklinde yapılanmaları sağlanabilir. Kurulacak organize ticaret bölgele­rinde oluşturulacak olan kurumsal kültür ve disiplinli yönetim anlayışı müşteri memnuniyetini araracak ve müşteri sayılarının sürekli artması sağlanabilecektir.

 

 

 

 

 

 

KOÇ ATA ÇİFTLİĞİ